Felle kritiek Stichting Behoud Veenweidegebied op Hoogheemraadschap

KOCKENGEN – De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen heeft in een brief aan het college van Stichtse Vecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden felle kritiek op de gang van zaken tijdens de recente hoosbuien en vooral over het uitblijven van een juiste aanpak van de problemen door de extreme regenval. Tevens wordt er gevraagd op een extern onderzoek.
Na de schade die door een te hoog waterpeil is opgetreden in oktober 2013, mocht worden verondersteld dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ( HDSR) hieruit lering zou trekken. Tijdens een informatieve bijeenkomst in het kader van het project ‘Kockengen Waterproof’ werd door een vertegenwoordiger van HDSR aangegeven dat het waterschap weliswaar afzag van het plaatsen van permanente pompinstallaties, maar dat twee mobiele en snel te plaatsen installaties voldoende zouden zijn. Inmiddels is de globale omvang van de schade die maandag 28 juli is ontstaan binnen de woonkernen van de gemeente en in het bijzonder in de kern Kockengen, duidelijk aan het worden. De Stichting Behoud Veenweide houdt zich echter in het bijzonder bezig met de bescherming van het buitengebied. Hier is de impact ook bijzonder groot. Een bewoner van Portengen, agrariër, heeft aangegeven dat zijn voorraad wintervoer (kuilgras) in de loop van de dag volgend op die van de regenval is aangetast en dat enige tijd daarna het water in zijn gierkelder is gelopen. In het buitengebied zal deze agrariër beslist niet de enige zijn met bedrijfsschade.
Gezien het volgende: het door HDSR rekening houden met slechts een neerslaghoeveelheid van 30 mm, terwijl de weersverwachting de dag ervoor sprak over overvloedige neerslag, het niet inzetten van extra bemaling toen door berichten uit eerder getroffen delen van het land duidelijk werd dat er veel water zou vallen, het eveneens niet onmiddellijk reageren op de code oranje, het in eerste instantie inzetten van slechts één aanvullende pomp inde namiddag, het gedurende vele uren bemalen van het gebied rond Kockengen in een situatie dat de gemaalde hoeveelheid meer dan gecompenseerd werd door water uit de Haarrijnse Plas, het pas om 1.00 uur op de volgende dag sluiten van de stuw bij de Haarrijnse Plas, waar een blijkbaar niet geconstateerde en/of niet constateerbare ‘technische storing’ zou zijn opgetreden, de constatering dat op de dag ná de regenval om 9.00 uur het peil in de polder Portengen Zuideinde beduidend hoger was dan enige uren na afloop van de regenval, de constatering dat op de dag ná de regenval om 15.00 uur het waterpeil in deze polder nóg hoger stond en dat vóór 23:00 uur geen enkele daling is geconstateerd, zowel bij aan de noordrand van de dorpskern als aan Portengen, de bewering van HDSR op het eigen actuele blog dat het waterpeil in het dorp zou zijn gedaald door de door HDSR genomen maatregelen, wat apert onjuist is, het standpunt in de media van de loco-dijkgraaf dat situaties als deze nu eenmaal onontkoombaar zijn en dat we er (tot Kockengen Waterproof) maar aan moeten wennen, het feit dat dit standpunt a) het gebeurde zeer eenzijdig belicht, b) niet aangeeft dat het beter had gekund en gemoeten. c) volledig voorbij gaat aan de effecten buiten aaneengesloten bebouwing, de indruk dat HDSR in de publiciteit wel erg ‘het eigen straatje schoon lijkt te vegen’,
is de Stichting Behoud Veenweidegebied van mening dat het gebeurde onderwerp dient te zijn van een diepgaande evaluatie, bij voorkeur niet uit te voeren door (alleen) het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Foto: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *